1398/07/24 13:59


123424
تاریخ انتشار: 1397/03/15 14:33
جلسه شب گذشته برای تعیین هیئت مدیره تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که تا حدود ۱ صبح ادامه داشت در نهایت منجر به نهایی شدن اعضای هیئت مدیره این تیم گردید.

جلسه شب گذشته برای تعیین هیئت مدیره تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که تا حدود ۱ صبح ادامه داشت در نهایت منجر به نهایی شدن اعضای هیئت مدیره این تیم گردید.

 

 پس از کش و قوس های فراوان در نهایت اعضای زیر به عنوان هیئت مدیره و هیئت موسس تیم فوبال نفت مسجدسلیمان انتخاب شدند.

افشین حیدری رییس هیئت مدیره و عضو هیئت موسس

عطا الله بهادری نایب رییس و عضو هیئت موسس

ابوذر شجاعی عضو هیئت مدیره و هیئت موسس

هدایت یزدی عضو هیئت مدیره و هیئت موسس

مهران نصیریان دوست عضو هیئت مدیره و هیئت موسس

قرار است روز ۵ شنبه محمود فکری برای توافقات نهایی به خوزستان سفر کند.