• د. آوریل 15th, 2024

افزایش قیمت مسکن

  • Home
  • 5  دلیل برای افزایش نرخ اجاره بها

5  دلیل برای افزایش نرخ اجاره بها

اقتصاد دانان می گویند تورم، تغییرات جمعیتی و کمبود عرضه طوفانی کامل از رشد اجاره بها ایجاد کرده است. بر اساس گزارش مشاورین املاک آسمارین چند خانواری ، در سال…