طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

یادداشت:
شور و هیجان انتخابات تمام شد/آقای روحانی مردم مسجدسلیمان منتظر پاسخ شما به آراء شان هستند

آقای روحانی مسجدسلیمان دیگر انتظار اولین شدن ندارد بلکه از شما می خواهیم در گام اول و در اسرع وقت حداقل ها را برای مسجدسلیمان فراهم کنید,حداقل هایی که ایجاد اشتغال بیشترین اولیت را دارد.